Information om hälsofrågor och EMC / EMF
Mobiltelefoni och hälsa. Frågeställningarna är många och här har vi samlat ett antal intressanta artiklar och länkar.

Kontakta oss gärna om ni har synpunkter och/eller frågor om sidans innehåll.
WHO Fact sheet no 193
Electromagnetic fields and public health: Mobile phones
» Länk till WHOs faktablad nr 193
Rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten 2013
Stödet för att användning av mobiltelefon orsakar cancer minskar. Att det skulle finnas ett samband mellan användning av mobiltelefon och cancer får inte stöd i en ny rapport om det aktuella forskningsläget om elektromagnetiska fält som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd tagit fram.
» Länk till rapporten
FAS - Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
Elektromagnetiska fält och elöverkänslighet - Det senaste årets studier har, liksom tidigare studier inte gett något stöd för hypotesen att personer som rapporterar elöverkänslighet eller besvär relaterade till mobiltelefoni har en ökad känslighet för EMF (RF).
» Läs mer
CEFALO
Första studien om cancerrisk bland unga mobilanvändare ger lugnande besked
» Mer om studien
SSM - Använd handsfree
Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation: Använd handsfree och håll ut mobiltelefonen från kroppen under samtal.
» Länk till SSM
MTB faktablad - Yrkesmässigt arbete nära basstationsantenner på hustak
I ett mobiltelefonsystem finns det basstationer, som med radiosignaler sköter kommunikationen med mobiltelefonerna. Basstationernas antenner, som både sänder ut och tar emot radiovågor, är installerade i master, på hustak, på fasader och andra lämpliga ställen. Den utsända effekten är relativt låg, normalt mellan 10 och 100 watt. Antennerna monteras så att allmänheten inte har tillgång till det område kring dem där radiovågornas intensitet kan överskrida av myndigheter fastställda gränsvärden. Dessa gränsvärden är satta för att med stor marginal skydda mot påvisade hälsoeffekter.
» Läs mer
Informationsbrochyr från MMF
Mobile Phones Safety and Use by Children
» Länk till informationsbroschyren
SSM - Oförändrade råd om mobilstrålning
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har i en ny rapport följt forskning om elektromagnetiska fält under åren 2008 och 2009. Enligt den nya rapporten har det inte kommit fram ny vetenskaplig kunskap som påverkar Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.
» Länk till SSM
Inga skadliga hälsoeffekter från mobilbasstationer eller trådlösa nätverk
De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna anser inte att exponering orsakad av radiosändare och liknande utgör någon fara för allmänheten.
» Länk till information från SSM
EUs vetenskapliga expertgrupp
– Inga påvisade risker för hälsan
från elektromagnetiska fält

EU kommissionens vetenskapliga rådgivande
expertgrupp, SCENIHR (the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) har, i januari 2009, publicerat en uppdaterad vetenskapligt bedömning av möjliga hälsorisker från exponering av elektromagnetiska fält (EMF). Efter en noggrann genomgång av den senaste forskningen gör SCENIR bland annat följande sammanfattning: ”Slutsatserna från tre oberoende forskningsmetoder (epidemiologiska, djurstudier och in-vitro studier) visar att exponering för radiofrekventa fält sannolikt inte kan leda till en ökning av cancer hos människor.”

» Länk till rapporten
ICNIRP – Inga vetenskapliga belägg för riskökning
Den internationella strålkyddskommissionen, ICNIRP, har publicerat en sammanställning där man tolkar och sammanfattar kunskapsläget från epidemiologisk forskning kring ett eventuellt orsakssamband mellan exponering från mobiltelefoner och risk för tumör. En sammanställning av hittills publicerade studier visar inte någon ökad risk för hjärntumör vid upp till 10 års användning av mobiltelefoni. Trots metodologiska brister och begränsad data för lång latens och långvarig användning tyder forskningsresultaten inte på något orsakssamband mellan mobiltelefoner och snabbväxande tumörer hos vuxna. För långsamt växande tumörer är det vetenskapliga bevisläget mer osäkert eftersom observationsperioden är för kort.
» Hela rapporten (3 MB)
Socialstyrelsen - Elektromagnetiska fält från mobilmaster och annan trådlös teknik
Det finns inget samlat vetenskapligt underlag som tyder på att de radiofrekventa fält som sänds ut från mobilbasstationer och liknande sändare skulle kunna orsaka olägenhet för människors hälsa
» Läs mer
Regeringen - Inga belägg för samband mellan strålning och ohälsa
Miljödepartemetet skriver den 1 augusti 2008: "Tyvärr har vi i dag inte alla svar på frågor som rör elektromagnetiska fält men den sammantagna vetenskapliga bilden visar att det saknas vetenskapliga belägg för samband mellan elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, basstationer eller annat trådlös kommunikationsutrustning och ohälsa. Regeringen följer fortsatt frågan och de vetenskapliga resultat som finns och kommer vid behov att ta nödvändiga initiativ."
» 
CTIA - Cellphone Health Facts
Scientists have been studying cell phone use and possible health effects for many years. Their research has found no link between cell phone use and any kind of health problems.
» Läs mer
MTBs kommentar till The Bioinitiative report
I augusti 2007 publicerades en rapport kallad Bioinitiative report. Normalt skulle MTB inte kommentera denna typ av rapport eftersom den inte uppfyller de krav som ställs avseende vetenskaplig kvalitet och metodik. Bioinitiative-rapporten har dock rönt viss uppmärksamhet, framför allt kanske utanför Sverige, men till viss del även i svensk massmedia.
» 
MTB - MobilTeleBranschens synpunkter på TCO Developments förslag till märkning av mobiltelefoner
Alla mobiltelefoner som säljs på den Svenska marknaden är CE-märkta och uppfyller därmed EU:s säkerhetskrav och standarder, vilka även inkluderar RF-exponering för elektromagnetiska fält. I ett informationsmaterial om CE-märkning från SWEDAC, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket skriver man att "CE betyder att kraven på säkerhet och hälsa är uppfyllda" samt att "CE-märket är den enda märkning som behövs".
» Läs mer
EMF Explained Series
The EMF Explained Series is an information resource for people interested in a better understanding of radio frequency electromagnetic fields (EMF) and wireless issues. The EMF Explained Series references national, international and government sources for information on sensitive issues such as health.
» Läs mer
Inga hälsorisker med DECT eller 3G
UMTS (3G) och DECT är system för mobil kommunikation. Det har förekommit oro kring om exponering för radiovågor från UMTS-antenner eller DECT basstationer och handenheter kan orsaka negativa hälsoeffekter. Nyligen publicerad forskning ger inget stöd för denna oro. Detta är slutsatsen från det Holländska hälsoministeriets årliga rapport som publicerades den 15 februari 2007.
» Läs mer
MMFs kommentar om TCO-märkning
Mobiltelefoner är designade, testade och tillverkade för att uppfylla kraven i de vetenskapligt baserade internationella standarder som Sverige tillämpar och som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO).
» Läs mer
Strålning från Mobiltelesystem
En informationsbroschyr från sex myndigheter
» Hämta PDF
SSI - Inga skäl att oroa sig för sladdlösa telefoner
Statens strålskyddsinstitutet, SSI, anser att det inte finns skäl att oroa sig för sladdlösa telefoner eftersom de med stor marginal uppfyller allmänt accepterade gränsvärden.
» Läs mer
Vad är DECT?
Informationsbroschyr om DECT från MTB, MMF och DECT-forum
» Svensk info.broschyr
MTB - Påståenden och fakta om mobiltelefoni
I debatten om nytbyggnaden av den tredje generationens nät för mobiltelefoni, förekommer det ett antal dåligt grundade påståenden som upprepas så ofta att de riskerar att uppfattas som etablerade sanningar. Vissa av dessa påståenden eller "myter" kan bidra till att skapa en oro kring mobiltelefoni och basstationer, som i sin tur kan leda till onödigt lidande och eventuellt även ohälsa för de personer som känner oro.
» Hämta PDF
MTB och MMFs broschyr
Att förstå SAR
» Hämta PDF
Information om SAR
Vad är SAR? SAR står för, Specific Absorption Rate, vilket anger hur mycket radiofrekvent energi som absorberas i kroppen när man använder en mobiltelefon. SAR-värdet för en mobiltelefon bestäms i laboratoriemiljö, vid högsta möjliga utsända effekt. Det verkliga SAR-värdet när telefonen används kan dock vara betydligt lägre. Anledningen är att telefonen under användning bara sänder med så hög effekt som behövs för att nå närmaste basstation. Det betyder att ju närmare man är en basstation desto troligare är det att det verkliga SAR-värdet är lägre. Skillnader i SAR-värden betyder inte att det är skillnader i säkerhet. Även om SAR-värdet för olika telefonmodeller kan variera något, måste alla mobiltelefoner uppfylla det fastställda gränsvärdet. Information om SAR följer med nya mobiltelefoner. Dessutom finns denna information tillgänglig på mobiltelefontillverkarnas hemsidor.
» Läs mer om SAR på SSIs webb

» Läs mer om SAR på Mobile Manufacturers Forum
Ericsson - Varför man inte ska jämföra SAR-värden
Det SAR-värde (Specific Absorption Rate) som anges för alla nya mobiltelefoner är det högsta värdet som uppmätts vid omfattande tester. Men verkliga SAR-värden vid normal användning är betydligt lägre.
» Hämta PDF
SSI - Strålning från basstationer för mobiltelefoni
SSI har tidigare utrett strålningsförhållandena kring sådana antenner. SSI får många frågor om detta både från allmänheten och från lokala myndigheter. SSI beskriver här kunskapsläget om radio- och mikrovågsstrålning och slutsatser från våra egna utredningar.
» Läs mer
SSI - Utbyggnad av mobiltelesystem
Det finns många frågor kring 3G och syftet med den här informationen är att förmedla kunskap om mobiltelefoni och elektromagnetiska fält.
» Läs mer
Basstationer för mobiltelefoni
Översiktlig information om vilken funktion basstationerna inom mobiltelefonsystemen fyller inkl. vissa säkerhetsaspekter.
» Läs mer
Nordiska Strålskyddsmyndigheterna
De Nordiska strålskyddsmyndigheternas bedömning är att det inte finns några vetenskapliga belägg för att mobil telekommunikation förorsakar några skadliga hälsoeffekter, vare sig från basstationer eller från mobiltelefoner, så länge rekommendationerna från den internationella strålskyddskommissionen för ickejoniserande strålning (ICNIRP) inte överskrids.
» Läs hela texten
RAKEL - radiokommunikation för effektiv ledning
RAKEL är ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet som Krisberedskapsmyndigheten ska bygga ut i Sverige år 2004-2009. Ett syfte med ett nytt gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet är att underlätta samarbete över gränserna. RAKEL-systemet ska bygga på en internationell teknisk standard som kallas TETRA. Denna standard är framtagen genom ett internationellt samarbete. Många andra länder i Europa och i övriga världen använder TETRA-system för sina skydds- och säkerhetsmyndigheter.
» Tetra Industy Group - Faktablad om Tetra hälsa och säkerhet m m (engelsk text)

» Rakel - Miljö och hälsa
Mobiltelefoner och hälsofrågor
Information till konsumenter
» Hämta PDF
WHOs international EMF Project
Världshälsoorganisationens samlade information om elektromagnetiska fält (EMF)
» Läs mer (på svenska)

» Läs mer
Socialstyrelsen om mobilbasstationer och hälsa
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/02 om Mobilbasstationer och Miljöbalken
» Hämta PDF
Vetenskapsrådets Forskningsforum
Aktuella frågor om elektromagnetiska fält
» Läs mer
Elektromagnetiska fält från mobiltelefon
av Kjell Hansson Mild, docent, Arbetslivsinstitutet, Umeå.
» Läs mer
Länkar
Intressanta länkar gällande hälsofrågor
» Till länkar